فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

» » شرایط برای سرمایه گذاری در ایران خوب است

شرایط برای سرمایه گذاری در ایران خوب است

شرایط برای سرمایه گذاری در ایران خوب است

 خانم آنا ساسواظهار داشت: شرایط جدید سیاسی در ایران به وجود آمده و این وضعیت برای سرمایه گذاران قابل درک است.
وی تصریح کرد: شرایط موجود بسیار خوب است که بتوانیم در این کشور سرمایه گذاری کنیم و در خیلی از زمینه ها وارد عرصه سرمایه گذاری شویم.
این سرمایه گذار ایتالیایی که مدیریت شرکت 'چریم' را بر عهده دارد در باره فرصت های سرمایه گذاری در خراسان شمالی گفت: شرکت ما در زمینه تولید مصالح نوین و سازه ها فعالیت دارد و به نوعی در خانه سازی صنعتی کار می کنیم، این صنعت کمک خوبی در ذخیره سازی انرژی و صرفه جویی در آن دارد.
وی افزود: این صنعت یکی از نیازهای اساسی در خراسان شمالی است.
وی با تاکید بر اینکه تامین فناوری های جدید در صنعت ساختمان، نیاز این استان است گفت: کار زیادی در این منطقه از ایران باید انجام شود بویژه در زمینه سازه های نوین و مصالح ساختمانی می توانیم نیازهای این استان را برطرف سازیم.
وی افزود: البته اکنون تنها 2 روز است که در ایران هستیم و تلاش می کنیم این حضور به طور قطع به عقد قرارداد ختم شود، باید شرایط مردم و کشور را بررسی کنیم.


 

در شبکه های اجتماعی زیر ما راهمراهی کنید